រោងចក្រស៊ីនឡុង

វាមានផ្ទៃក្រឡាជាង ៨០០០ ម៉ែត្រការ៉េនិងមានបុគ្គលិកប្រមាណ ៥០ នាក់។

 • factory
 • factory1
 • factory2
 • factory3
 • factory4
 • factory5
 • factory6
 • factory7
 • factory8
 • factory9
 • factory10
 • factory11
 • factory12
 • factory13
 • factory14